គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត-រៀបចំបញ្ចីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦ ។