ស្រុកពញាឮគណបក្សឃុំ៦ បានរៀបចំសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ


ខេត្តកណ្តាល. ៖
នៅស្រុកពញាឮ ព្រឹកថ្ងៃទី15 មករា នេះ គណបក្សឃុំ៦ បានរៀបចំសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតីកិត្តិយស ដូចខាងក្រោម :
1/ ឃុំ ព្រែកតាទែន ក្រោមអធិបតីភាព :
-លោក មុយ មុនិន្ទ ប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំ
-សមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប 450 នាក់ ។
-ប្រារព្ធនៅ: ស្នាក់ការគណបក្សឃុំព្រែកតាទែន
– សមាជិកម្នាក់ៗ ទទួលបាន : អាវ មួក នំប័ង ទឹក និងថវិកា 5 000 ៛
-សរុបការការឧបត្ថម្ភ : 4 998 000៛ និង 879$
2/ឃុំពញាឮ ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម ប៊ុន ហ៊ាន ប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំ
-សមាជិកអង្គបោះឆ្នោតចូលរួម 510 នាក់
-ប្រារព្ធនៅ: ស្នាក់ការបក្សឃុំ ពញាឮ
-សមាជិកម្នាក់ៗទទួលបាន: អាវ មួក នំប័ុង ទឹកសុទ្ធ
-សរុបការឧបត្ថម្ភ : 2.570$
3/ឃុំកំពង់ហ្ហ្លួង ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម ប៉ុញ សច្ច: ប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំ
– លោក តុង ស៊ីវមី ប្រធានគណបក្សស្រុក
-សមាជិកចូលរួម 551 នាក់
-ប្រារព្ធនៅ ស្នាក់ការគណបក្សស្រុកពញាឮ
-សមាជិកម្នាក់ៗ ទទួលបាន អាវ មួក នំប័ង ទឹក និងថវិកា10 000៛
-សរុបការការឧបត្ថម្ភ :12 975 000៛
4/ឃុំវិហារហ្លួង. ក្រោមអធិបតីភាព :
-លោក ចាន់ ស៊ីណាត ប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំ
-សមាជិកចូលរួម 575 នាក់
-ប្រារព្ធនៅ : វត្តត្បែង
-សមាជិកម្នាក់ៗ ទទួលបាន: អាវ មួក ទឹក នំប័ង និងថវិកា10 000៛
-សរុបការការឧបត្ថម្ភ : 8 630 000៛ និង 2717$
5/ឃុំផ្សារដែក ក្រោមអធិបតីភាព :
-លោក លឹម វិរក្ស ប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំ
-សមាជិកចូលរួម 557 នាក់
-ប្រារព្ធនៅ ស្នាក់ការបក្សឃុំ
-សមាជិកម្នាក់ៗ ទទួលបាន អាវ មួក ទឹក នំប័ង និងថវិកា 10 000៛
-សរុបការការឧបត្ថម្ភ : 28 951 000៛
6/ឃុំកោះចិន ក្រោមអធិបតីភាព :
-លោក ឡឹង សុធាច័ន្ទនី អនុប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំកោះចិន
-សមាជិកចូលរួម 512 នាក់
-ប្រារព្ធនៅ : ស្នាក់ការបក្សឃុំកោះចិន
-សមាជិកម្នាក់ៗ ទទួលបាន អាវ មួក ទឹក នំប័ុង និងថវិកា10 000៛
-សរុបការការឧបត្ថម្ភ : 10 601 500៛ និង 1 040$
WhatsApp Image 2017-01-15 at 4.48.01 PM WhatsApp Image 2017-01-15 at 4.48.02 PM (1) WhatsApp Image 2017-01-15 at 4.48.02 PM WhatsApp Image 2017-01-15 at 4.48.03 PM (1) WhatsApp Image 2017-01-15 at 4.48.03 PM WhatsApp Image 2017-01-15 at 4.48.04 PM