ស្រុកកណ្តាលស្ទឹងគណបក្សឃុំ ៧ បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ…


នៅស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ខែមករា នេះ គណបក្សឃុំ ៧ បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ នៅតាមស្នាក់ការគណបក្សឃុំសាមី ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតីកិត្តិយស ដូចខាងក្រោម :
១-គណបក្សឃុំសៀមរាប ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម ឡៅ តុងហាំង ប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំ
-លោក បូរ ណារ៉េត ប្រធានគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប៥០១ នាក់ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំ ។
គណ:អធិបតីបានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប 14.700.000 រៀល ។

២-គណបក្សឃុំព្រះពុទ្ធ ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម ជីម សុខ ប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំ
-លោក អ៊ូច សៅវឿន សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប ៥៤៧ នាក់ ។
គណ:អធិបតីបានជូនថវិកាអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ ១ម៉ឺនរៀល មួកសុវត្ថិភាព១ ។
សរុបថវិកាឧបត្ថម្ភ 12.750.000រៀលនិង៤.៨០០ ដុល្លា ។
៣-គណបក្សឃុំរកា ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម រ៉េត ស៊ីថា អនុប្រធានទី១គណៈពង្រឹងឃុំ
-លោក នៅ សាត សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៏បក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុបៈ ៥៨០ នាក់
គណ:អធិបតីបានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប 11.100 .000 រៀល ។
៤-គណបក្សឃុំព្រែករកា ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តមភោគ ចន្ថា ប្រធានគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំព្រករកា
-លោកតេង រិទ្ធី អនុប្រធានគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោតសរុបៈ៤៣៥ នាក់ ។
គណ:អធិបតីបានឧបត្ថម្ភសរុបថវិកា 8.323.000រៀល
៥-គណបក្សឃុំទ្រា ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម អ៊ាង ចន្ថា អនុប្រធានគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំទ្រា
-លោក ញ៉ឹល ឈឿន អនុប្រធានគណបក្ស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោតសរុបៈ៥៣៤ នាក់ ។
គណ:អធិបតីបានឧបត្ថម្ភសរុបថវិកា ៥.៩៦០.០០០រៀល ។
៦-គណបក្សឃុំថ្មី ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម អ៊ុង សេរីគុត្ត ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ
-លោកស្វាយ សេងលី មន្ត្រីគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោតសរុបៈ៤៥៥ នាក់ ។
គណ:អធិបតីបានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប. 6 900 000រៀល
៧-គណបក្សឃុំបឹងខ្យាង ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម ប៉ោ សួន ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ
-លោក ជុំ រស់ ស/ជិអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោតសរុបៈ៥០៥ នាក់ ។
គណ:អធិបតីបានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប 17.300.000 រៀល ។
15941257_1682003848756629_6706241574391304295_n 15941364_1682003862089961_1563165894716497694_n 15965502_1682004178756596_6485788135221334710_n 15977335_1682004092089938_8381101263675524449_n 15977576_1682003925423288_7610283871933386637_n 15977728_1682004012089946_6858460342781047622_n 16105542_1682004145423266_7368034924049289574_n 16105993_1682004048756609_1575136226789225883_n