វេទិការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកណ្ដាលលើកទី៣អាណត្តិទី២ឆ្នាំ២០១៦នៅក្រុងតាខ្មៅ ។