ខេត្តកណ្តាល ៖ ឯកឧត្តម ងិន ឃន អនុប្រធានគណៈពង្រឹងខេត្ត លោក ប៊ុន ថេង អនុប្រធានគណបក្សស្រុក ឃុំ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្សមកពី ៧ ភូមិ


ខេត្តកណ្តាល ៖
  ថ្ងៃទី២១  ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ឯកឧត្តម ងិន ឃន អនុប្រធានគណៈពង្រឹងខេត្ត លោក ប៊ុន ថេង អនុប្រធានគណបក្សស្រុក ឃុំ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្សមកពី ៧ ភូមិ ក្នុងឃុំរកា(នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំ)សរុបវត្តមានចូលរួម ៩៥៨ នាក់ ។