ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល ប្រធាន គណៈពង្រឹងស្រុកកោះធំ បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្ស


ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៨ នេះឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល ប្រធាន
គណៈពង្រឹងស្រុកកោះធំ បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្ស ៖
– ឃុំពោធិបាន ៨០០ នាក់។
– ភូមិក្បាលកោះធំ , ភូមិកណ្តាលកោះធំ និងភូមិចុងកោះធំ ឃុំកោះធំ ( ក ) ចំនួន ៧១៨ នាក់។
– ភូមិជ្រុងរមាស ឃុំកំពង់កុង ចំនួន ៦៨ នាក់។
សមាសភាពអញ្ជើញចូលរួម ៖ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ ក្រុមការងារគណៈពង្រឹងស្រុក/ឃុំកោះធំ(ក) ឃុំពោធិបាន ឃុំកំពង់កុង លោក អេង មោក្ខ ប្រធានគណបក្សស្រុក គណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សស្រុក, មន្ត្រីគណបក្សឃុំពោធិបាន ឃុំកោះធំ (ក) ឃុំកំពង់កុង សរុបរួម ១.៦៨៦ នាក់។