លោកជំទាវ ឃួន សុដារី ប្រធានគណៈ ពង្រឹងស្រុកលើកដែក បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សមាជិក គណបក្ស ១៧០នាក់


ព្រឹកថ្ងៃទី ១៦កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី ប្រធានគណៈ ពង្រឹងស្រុកលើកដែក បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សមាជិក គណបក្ស ១៧០នាក់ នៅភូមិតាហុីង ឃុំព្រៃកដាច់.ដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្ស បង្រៀនគូសសន្លឹកឆ្នោត និងបិទស្ទីកគឺ តាមខ្នងផ្ទះ។

សមាសភាព អញ្ជើញចូលរួម មាន៖ ឯឧ លោកជំទាវ ក្រុមការងារគណៈពង្រឹងស្រុក ឃុំព្រែកដាច់ ,មន្ត្រីគណបក្សឃុំ ភូមិ,ក្រុមការងារយុវជន/ស្ត្រីឃុំ ភូមិ.

សរុបវត្តមាន ២៣០នាក់ ។