ឯឧ រស់ វណ្ណា ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកអង្គស្នួល , ឯឧ យុន ហេង ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំទួលព្រេជ និងក្រុមការងារ


ព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ឯឧ រស់ វណ្ណា ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកអង្គស្នួល , ឯឧ យុន ហេង ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំទួលព្រេជ និងក្រុមការងារ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្ស នៅភូមិចំបក់កោង ដើម្បីៈ

– ផ្សព្វផ្យាយគោលនយោបាយទាំង ១១ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

– សាកល្បងគូសសន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតជូន គណបក្សប្រជាជកម្ពុជា

– រំលឹកសមាជិក ឲ្យត្រៀម អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោត។