ឯកឧត្តម គង់ វិបុល អនុប្រធានទី១គណៈព/រស្រុកល្វាឯម,ឯកឧត្តម ហៀង ស្រ៊ុន ប្រធានគណៈព/រឃុំបារុង បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងសាលាធម្មសភា


ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែ មីនា នេះ ឯកឧត្តម គង់ វិបុល អនុប្រធានទី១គណៈព/រស្រុកល្វាឯម,ឯកឧត្តម ហៀង ស្រ៊ុន ប្រធានគណៈព/រឃុំបារុង បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងសាលាធម្មសភា ក្នុងវត្តបារុង សរុបវត្តមានចូលរួម ៦៣៦នាក់  ៕ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមគណៈអធិបតី បានប្រគេនបច្ច័យ ១៦,៦៦០,០០០៛ ដល់វត្តសម្រាប់បន្តការកសាង។
WhatsApp Image 2018-03-11 at 7.20.54 PM WhatsApp Image 2018-03-11 at 7.21.02 PM(1) WhatsApp Image 2018-03-11 at 7.21.02 PM WhatsApp Image 2018-03-11 at 7.23.01 PM