ឯឧ ខៀវ សំអាន ប្រធានគណៈព/រឃុំពុកប្ញស្សី ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្តឥន្ទលីបូណ៌


ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែ មីនា នេះ ឯឧ ខៀវ សំអាន ប្រធានគណៈព/រឃុំពុកប្ញស្សី ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្តឥន្ទលីបូណ៌ វត្តមានចូលរួម ៨១២នាក់។ ក្នុងឱកាសនេះ ឯឧ បានប្រគេនបច្ច័យដល់វត្តសរុប ៣ ០០០$ និង ១៣ ៥៥០ ០០០៛។
WhatsApp Image 2018-03-11 at 7.07.03 PM WhatsApp Image 2018-03-11 at 7.07.12 PM WhatsApp Image 2018-03-11 at 7.07.17 PM WhatsApp Image 2018-03-11 at 7.07.24 PM(1) WhatsApp Image 2018-03-11 at 7.07.24 PM WhatsApp Image 2018-03-11 at 7.07.25 PM WhatsApp Image 2018-03-11 at 7.07.27 PM