ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ សីហានេះ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីគណបក្សស្រុក-ឃុំ-ភូមិ ក្នុងស្រុកកណ្តាលស្ទឹង (នៅសាលប្រជុំគណបក្សស្រុក) ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ក្នុងជួរគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត សរុបវត្តមាន ២៤២នាក់។


ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ សីហានេះ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីគណបក្សស្រុក-ឃុំ-ភូមិ ក្នុងស្រុកកណ្តាលស្ទឹង (នៅសាលប្រជុំគណបក្សស្រុក) ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ក្នុងជួរគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត សរុបវត្តមាន ២៤២នាក់។
WhatsApp Image 2017-08-26 at 6.01.12 PM WhatsApp Image 2017-08-26 at 6.01.13 PM (1) WhatsApp Image 2017-08-26 at 6.01.13 PM WhatsApp Image 2017-08-26 at 6.03.33 PM WhatsApp Image 2017-08-26 at 6.03.34 PM