ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង៖អនុប្រធានទី១ គណៈព/រឃុំដើមឬស និងក្រុមការងារ បាននាំយកថវិកាឧបត្ថម្ភដល់១៥គ្រួសារសព


ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង៖អនុប្រធានទី១ គណៈព/រឃុំដើមឬស និងក្រុមការងារ បាននាំយកថវិកាឧបត្ថម្ភដល់១៥គ្រួសារសព ក្នុង១គ្រួសារ ១០ម៉ឺនរៀល និងបានចែកជូនចាស់ៗ ម្នាក់ៗ ១ម៉ឺនរៀល។ សរុបថវិកាឧបត្ថម្ភ ១.៧00.000៛។
WhatsApp Image 2017-03-13 at 4.54.51 PM WhatsApp Image 2017-03-13 at 4.54.53 PM WhatsApp Image 2017-03-13 at 4.54.54 PM WhatsApp Image 2017-03-13 at 4.55.13 PM WhatsApp Image 2017-03-13 at 4.55.15 PM