ឃុំព្រែកស្តី៖គណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រប់ភូមិទាំង១៥ភូមិបានរួមដំណើរដោយ ៖គណៈអចិន្ត្រយ៍ គណបក្សឃុំ, ក្រុមការងារយុវជនឃុំ ភូមិ, សាខាបក្សភូមិបានចុះសំណេសំណាលនិង ចែកឃីតថ្នាំពេទ្យ"CPP"


ស្រុកកោះធំ ឃុំព្រែកស្តី៖គណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រប់ភូមិទាំង១៥ភូមិបានរួមដំណើរដោយ ៖គណៈអចិន្ត្រយ៍ គណបក្សឃុំ, ក្រុមការងារយុវជនឃុំ ភូមិ, សាខាបក្សភូមិបានចុះសំណេសំណាលនិង ចែកឃីតថ្នាំពេទ្យ”CPP”ជូន ប្រជាពលរដ្ឋតាមខ្នងផ្ទះតាមបណ្តាភូមិរួមមាន ៖១- ភូមិព្រែកមេស្រុក២- ភូមិព្រែកស្តី៣- ភូមិព្រែកលោក៤- ភូមិព្រែកប៉ុក- ភូមិអន្លង់សាន្ត- ភូមិចុងព្រែក- ភូមិចាស់- ភូមិព្រែកតាមេម- ភូមិឡក្បឿង- ភូមិកោះចាស់- ភូមិពោធិ៍អណ្តែ- ភូមិពោធិរាម្មា -ភូមិពោធិរាម្មា ក- ភូមិប្រធាតុ- ភូមិប្រធាតុ ក សរុប ៨៣៤គ្រួសារ។
WhatsApp Image 2017-03-11 at 4.47.21 PM WhatsApp Image 2017-03-11 at 4.47.27 PM WhatsApp Image 2017-03-11 at 4.47.28 PM WhatsApp Image 2017-03-11 at 4.47.29 PM WhatsApp Image 2017-03-11 at 4.47.30 PM WhatsApp Image 2017-03-11 at 4.47.31 PM WhatsApp Image 2017-03-11 at 4.47.33 PM WhatsApp Image 2017-03-11 at 4.47.35 PM WhatsApp Image 2017-03-11 at 4.47.37 PM