ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និងជាប្រធានគណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុក បានឧបត្ថម្ភថវិកា


ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និងជាប្រធានគណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុក បានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប 850 000 រៀល ។ជូនស្រ្តីសម្រាលកូន 4 នាក់ និងជូនគ្រួសារសព 1 គ្រួសារ។(ដោយក្នុងនោះ ស្ត្រីសំរាលកូនទទួលបានថវិកា 200 000៛ គ្រួសារសពទទួលបានថវិកា 50 000 រៀល និងអង្ករមួយបាវ(50 kg))។
WhatsApp Image 2017-01-25 at 4.06.57 PM WhatsApp Image 2017-01-25 at 4.07.00 PM WhatsApp Image 2017-01-27 at 4.11.06 PM WhatsApp Image 2017-01-27 at 4.11.07 PM