គណបក្សឃុំទឹកវិល បានប្រារព្ធសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ព្រំ សុភមង្គម…


នៅស្រុកស្អាង. ថ្ងៃទី៨ មករានេះ គណបក្សឃុំទឹកវិល បានប្រារព្ធសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ព្រំ សុភមង្គម ប្រធានគណៈគណៈពង្រឹងឃំុ និងលោក ញឹម វណ្ណឌិន ប្រធានគណបក្សស្រុក ( នៅស្នាក់ការគណបក្សឃំុ) ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ក្រុមការងារគណៈពង្រឹងឃុំ ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សស្រុក-ឃុំ សាខាបក្សភូមិ សាខាបក្សសាលា និងមណ្ឌលសុខាភាព ប៉ុស្តិ៍គនរបាលរដ្ឋបាលឃំុ ក្រុមការងារយុវជន ក្រុមការងារស្ត្រី ប្រធាន អនុប្រធានក្រុមបក្ស សរុបវត្តមាន ៦២២នាក់ ។
15873186_1679256469031367_2680688386637318069_n 15894293_1679256612364686_5638324453055571376_n 15894501_1679256582364689_8360830459240268377_n 15895106_1679256485698032_6448967770463516417_n