ឯឧ នូ សាខន ប្រធានគណៈប្រចាំការគណបក្សខេត្ត បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយអនុប្រធានប្រចាំការគណបក្សក្រុង-ស្រុក។


ឯឧ នូ សាខន ប្រធានគណៈប្រចាំការគណបក្សខេត្ត បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយអនុប្រធានប្រចាំការគណបក្សក្រុង-ស្រុក នៅសាលប្រជុំមន្ទីរបក្សខេត្ត ដោយមានការចូលរួមពី ប្រធាន-អនុប្រធានមន្ទីរបក្សខេត្ត គណៈទាំង៤ និងមន្ត្រីសំខាន់ៗ ក្នុងមន្ទីរបក្ស សរុបវត្តមាន ២៣នាក់ ។ ខ្លឹមសារ៖
*ត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ-សង្កាត់។
*ត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងបញ្ជីសមាជិកគណបក្ស ក្រោយពីបញ្ចប់យុទ្ធនាការចុះឈ្មោះ។
20-12-2016-1 20-12-2016-2 20-12-2016-3 20-12-2016-4 20-12-2016-5 20-12-2016-6 20-12-2016-7 20-12-2016-8 20-12-2016-9