ឯឧ នូ សាខន ប្រធានគណៈប្រចាំការគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរណ​​សិរ្សអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជាខេត្តកណ្តាល ២១នាក់ ចូលរួមសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឆ្នាំ២០១៥-២០១៦


14902911_1020972021364370_2265386621908868123_o