ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយស/ជិក្រុមប្រឹក្សាឃុំCPP ក្នុងមុខតំណែង ជាអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងស/ជិព្រឹទ្ធសភា


WhatsApp Image 2018-02-18 at 6.22.53 PM WhatsApp Image 2018-02-18 at 6.23.19 PM