ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណៈព/រក្រុងតាខ្មៅ បានអញ្ជើញជាអធីបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងគ្រួសារបក្សមកពី ៣ភូមិ(ភូមិព្រែកហូរលិច១,បត្តាជី និងបត្តាជី១)


ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណៈព/រក្រុងតាខ្មៅ បានអញ្ជើញជាអធីបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងគ្រួសារបក្សមកពី ៣ភូមិ(ភូមិព្រែកហូរលិច១,បត្តាជី និងបត្តាជី១) សង្កាត់ព្រែកហូរ សរុបវត្តមាន ៧៧៦នាក់ ដោយមានការចូលរួមពី គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ក្រុមការងារគណៈព/រសង្កាត់ គណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រុង បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ ប្រធានសាខាបក្សភូមិ។
08-05-2017 (1) 08-05-2017 (2) 08-05-2017 (3) 08-05-2017 (4)