ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល៖ លោក ឈឹម សារ៉េត ប្រធានគណៈព/រឃុំកំពង់ចម្លង បានបើកវេទិកាសាធារណៈ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំ


-ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល៖ លោក ឈឹម សារ៉េត ប្រធានគណៈព/រឃុំកំពង់ចម្លង បានបើកវេទិកាសាធារណៈ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំ ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីស្រុក ឃុំ ភូមិ និងប្រជាពលរដ្ឋ សរុបវត្តមាន ៣៦៣នាក់ ។ អង្គវេទិកាបានទទួលសំណូមពររួមមានៈ សំណើសុំផ្លូវរទេះ ជួសជុលស្ដារអាងស្តុកទឹក, ជួសជុលសាលាបឋមសិក្សា និងធ្វើរបងសាលា, សុំចាក់ដីបំពេញក្នុងមណ្ឌលសុខភាព និងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំ ។ រាល់សំណូមពរខាងលើ ត្រូវបានគណៈអធិបតី ដោះស្រាយជូនតាមសំណើ ។
WhatsApp Image 2017-04-03 at 5.26.11 PM WhatsApp Image 2017-04-03 at 5.26.14 PM