-ស្រុកល្វាឯម : លោក ទី សុខុន ស/ជិគណៈព/រឃុំព្រែកក្មេង តំណាង ឯឧ ម៉ិញ បានកុសល ប្រធានគណៈព/រឃុំ និងក្រុមការងារ បានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខ


-ស្រុកល្វាឯម : លោក ទី សុខុន ស/ជិគណៈព/រឃុំព្រែកក្មេង តំណាង ឯឧ ម៉ិញ បានកុសល ប្រធានគណៈព/រឃុំ និងក្រុមការងារ បានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខ ជាមួយបេក្ខជន ក្រុមប្រឹក្សាឃុំពេញសិទ្ធិ និងបម្រុង ១២នាក់ និងបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រធាន-អនុប្រធានក្រុមបក្ស ១២០នាក់។ ក្នុងឱកាសនោះ លោក បានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប ១.៧០០.០០០៛ និង៥០០$។
WhatsApp Image 2017-03-24 at 4.40.09 PM WhatsApp Image 2017-03-24 at 4.40.11 PM