ក្រុមការងារគណៈពង្រឹងឃុំកំពង់ភ្នំ និងឃុំសណ្តា បាននាំយកអំណោយគណៈពង្រឹងឃុំ ចែកជូន ។


ស្រុកលើកដែក៖ ក្រុមការងារគណៈពង្រឹងឃុំកំពង់ភ្នំ និងឃុំសណ្តា បាននាំយកអំណោយគណៈពង្រឹងឃុំ ចែកជូនគ្រួសារសព ស្រ្តីសម្រាលកូន និងគ្រួសារក្រីក្រ សរុប ៤គ្រួសារ នៅក្នុងឃុំសាមី។គ្រួសារនីមួយៗទទួលបានថវិកា ១០ម៉ឺនរៀល និងអង្ករ ៥០គក្រ ។
WhatsApp Image 2017-03-08 at 4.31.50 PM WhatsApp Image 2017-03-08 at 4.31.51 PM WhatsApp Image 2017-03-08 at 4.31.52 PM WhatsApp Image 2017-03-08 at 4.32.10 PM