លោកជំទា អ៊ឹង កន្ថាផាវី ប្រធានគណពង្រឹងឃុំ និងក្រុមការងារបានចុះសំណេះសំណលជាមួយមន្ត្រីបក្សឃុំ ភូមិ


+ឃុំត្រពាំងវែង
-លោកជំទា អ៊ឹង  កន្ថាផាវី ប្រធានគណពង្រឹងឃុំ និងក្រុមការងារបានចុះសំណេះសំណលជាមួយមន្ត្រីបក្សឃុំ ភូមិ យុវជនឃុំ  នារីឃុំ និងប្រជាការពារ ឃុំ ភូមិ  វត្តមានចូលរួមចំនួន ៤៤ នាក់ ។ *ក្នុងពិធីនេះលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភថវិកា៖
-ប្រធានគណបក្សឃុំ ១០ ម៉ឺនរៀល
-មន្ត្រីបក្សឃុំ ៤ នាក់ ក្នុងម្នាក់ ៦ ម៉ឺនរៀល
-នារីឃុំ ១ នាក់ ថវិកា ៨ ម៉ឺនរៀល
-យុវជនឃុំ ភូមិ ៦ នាក់ ម្នាក់ ៦ ម៉ឺនរៀល
-មេបក្សភូមិមេភូមិ៥ នាក់ ម្នាក់៥ ម៉ឺនរៀល
-អនុប្រធាននិងសមាជិកភូមិ ១៥នាក់ ម្នាក់៣ ម៉ឺនរៀល
-ប្រជាការពារ ៦ នាក់ ម្នាក់១ ម៉ឺនរៀល