ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និងជាប្រធានគណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុក បានឧបត្ថម្ភថវិកា


ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និងជាប្រធានគណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុក បានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប 1 100 000 រៀល ។ជូនស្រ្តីសម្រាលកូន 5 នាក់ និងជូនគ្រួសារសព 2 គ្រួសារ។(ដោយក្នុងនោះ ស្ត្រីសំរាលកូនទទួលបានថវិកា 200 000៛ គ្រួសារសពទទួលបានថវិកា 50 000 រៀល និងអង្ករមួយបាវ(50 kg))។
WhatsApp Image 2017-02-16 at 4.15.00 PM WhatsApp Image 2017-02-16 at 4.15.04 PM WhatsApp Image 2017-02-16 at 4.15.06 PM WhatsApp Image 2017-02-16 at 4.15.09 PM WhatsApp Image 2017-02-16 at 4.15.12 PM