លោក ប្រធានគណបក្សឃុំដើមឫស, ឃុំថ្មី, ឃុំរលាំងកែន និងឃុំត្បែងចុះសាកសួរសុខទុក្ខស្ត្រីសម្រាលកូន


 
-លោក ប្រធានគណបក្សឃុំដើមឫស, ឃុំថ្មី, ឃុំរលាំងកែន  និងឃុំត្បែង រួមជាមួយនឹងមន្ត្រីគណបក្សឃុំ-ភូមិ បានចុះសាកសួរសុខទុក្ខស្ត្រីសម្រាលកូន នៅក្នុងភូមិ ដោយនាំយកថវិកាគណពង្រឹងឃុំ ឧបត្ថម្ភម្នាក់១០ម៉ឺនរៀល ។
WhatsApp Image 2017-02-02 at 4.35.19 PM WhatsApp Image 2017-02-02 at 4.35.20 PM WhatsApp Image 2017-02-02 at 4.35.22 PM WhatsApp Image 2017-02-02 at 4.35.24 PM WhatsApp Image 2017-02-02 at 4.35.25 PM WhatsApp Image 2017-02-02 at 4.35.30 PM WhatsApp Image 2017-02-02 at 4.35.33 PM WhatsApp Image 2017-02-02 at 4.35.36 PM WhatsApp Image 2017-02-02 at 4.35.38 PM WhatsApp Image 2017-02-02 at 4.35.43 PM