ឯឧ នូ សាខន ប្រធានគណៈប្រចាំការគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយស/ជិក្រុមប្រឹក្សាឃុំCPP


WhatsApp Image 2018-02-19 at 7.44.07 PM (2) WhatsApp Image 2018-02-19 at 7.44.08 PM WhatsApp Image 2018-02-19 at 7.48.56 PM WhatsApp Image 2018-02-19 at 7.48.57 PM (1) WhatsApp Image 2018-02-19 at 7.48.57 PM