ខេត្តកណ្តាល ៖ ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកកោះធំ បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ ៖ – អាជីវករផ្សារកោះធំ ចំនួន ៥៦៦ នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកថ្មី ឃុំព្រែកថ្មី


ខេត្តកណ្តាល ៖
ថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកកោះធំ បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ ៖
– អាជីវករផ្សារកោះធំ ចំនួន ៥៦៦ នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកថ្មី ឃុំព្រែកថ្មី
– ប្រជាពលរដ្ឋឃុំព្រែកថ្មី ចំនួន ២.០០០ នាក់
– ប្រជាពលរដ្ឋតាមខ្នងផ្ទះ ភូមិកំពង់ស្វាយកណ្តាល និងភូមិចាមលើ ឃុំព្រែកថ្មី ចំនួន ៤៩៥ នាក់។
សមាសភាពអញ្ជើញចូលរួម ៖ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវក្រុមការងារគណៈពង្រឹង/ស្រុកឃុំព្រែកថ្មី ,មន្ត្រីគណបក្សឃុំ ភូមិ ក្នុងឃុំព្រែកថ្មី ផងដែរ ។